Една полезна информация за всички колеги в производството на пластмасови изделия. По принцип тези текстове трябва да бъдат предоставени от фирмата, с която сте сключили договор за трудова медицина. Настоящият текст трябва да бъде поставен на леснодостъпно място и целият персонал трябва да бъде запознат с него.
И тъй като ние дълго време го търсехме и не го открихме в интернет пространството го добавяме към секцията Полезна информация. В дъното на тази публикация може да откриете линк към готов за принтиране документ.

 

ИНСТРУКЦИЯ

 за безопасна работа с шприцови автомати

  

1. На работа се допускат само лица, които са:

  • навършили 18 години;
  • преминали медицински преглед;
  • преминали начален инструктаж и инструктаж на работното място.

2. Преди започване на работа работникът е длъжен да провери изправността на машината, като направи външен оглед и я пусне на празен ход; да направи основен преглед на предпазителите, защитните екрани и механизмите на шприц машината. При отказване на машината да работи веднага да се уведоми прекия ръководител.

3. Задължително е да се работи със закопчано и прибрано до тялото работно облекло и при нужда да се ползват лични предпазни средства( очила, ръкавици и др.).

4. При пускане на машината да се зададе необходимия температурен режим според технологичния процес.

5. Работата може да започне, след като машината е завършила технологичното подгряване на материала.

6. Забранява се при затворен предпазител да се пипа в областта на шприцформата и работната зона при отворена шприцформа.

7. Забранява се поставянето на каквито и да било предмети по предпазния екран, по ел. таблата на машината и корпуса.

8. Мястото на свързване на нагревателите към ел. инсталацията на машината да бъде обезопасено съгласно изискванията.

9. Забранява се работата на машината с неизправни терморегулатори и нагреватели.

10. Не се допуска омасляване около машините, което може да доведе до злополуки.

11. При преместване на работник от една машина на друга е задължително да се инструктира и запознае с особеностите на машината.

12. Забранено е пушенето в работните помещения.

13. След приключване на работния ден работникът почиства и подрежда работното си място.