Една полезна информация за всички колеги в производството на пластмасови изделия. По принцип тези текстове трябва да бъдат предоставени от фирмата, с която сте сключили договор за трудова медицина. Настоящият текст трябва да бъде поставен на леснодостъпно място и целият персонал трябва да бъде запознат с него.
И тъй като ние дълго време го търсехме и не го открихме в интернет пространството го добавяме към секцията Полезна информация.

 

ИНСТРУКЦИЯ

 за безопасна работа с шприцови автомати

  

1.На работа се допускат само лица, които са:

  • навършили 18 години;
  • преминали медицински преглед;
  • преминали начален инструктаж и инструктаж на работното

място.

2.Преди започване на работа работникът е длъжен да провери изправността на машината, като направи външен оглед и я пусне на празен ход; да направи основен преглед на предпазителите, защитните екрани и механизмите на шприц машината. При отказване на машината да работи веднага да се уведоми прекия ръководител.

3.Задължително е да се работи със закопчано и прибрано до тялото работно облекло и при нужда да се ползват лични предпазни средства( очила, ръкавици и др.).

4.При пускане на машината да се зададе необходимия температурен режим според технологичния процес.

5.Работата може да започне, след като машината е завършила технологичното подгряване на материала.

6.Забранява се при затворен предпазител да се пипа в областта на шприцформата и работната зона при отворена шприцформа.

7.Забранява се поставянето на каквито и да било предмети по предпазния екран, по ел.таблата на машината и корпуса.

8.Мястото на свързване на нагревателите към ел.инсталацията на машината да бъде обезопасено съгласно изискванията.

9.Забранява се работата на машината с неизправни терморегулатори и нагреватели.

10.Не се допуска омасляване около машините, което може да доведе до злополуки.

11.При преместване на работник от една машина на друга е задължително да се инструктира и запознае с особеностите на машината.

12.Забранено е пушенето в работните помещения.

13.След приключване на работния ден работникът почиства и подрежда работното си място.

 

Готов за принтиране файл